Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp

 

 

 

 

Triển lãm sách theo chủ đề

 

 

 

 

Thư viện xanh