QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước quý 1/2022 của Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước quý 1/2022

 của Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ MỸ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ HIỆP                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

          Số  : 05 /QĐ-THMH1                                         Mỹ Hiệp, ngày 04 tháng 4 năm 2022                                

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước quý 1/2022

 của Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ HIỆP

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

         Căn cứ quyết định số 02/QĐ-PGDĐT ngày 7 tháng 1 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ về việc giao dự toán thu, chi năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc;

Căn cứ bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách quý 1/2022 tại kho bạc;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán tại đơn vị.

  

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước quý 1/2022 của Trường TH số 1 Mỹ Hiệp( có Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Điều 3. Các bộ phận có liên quan và các cá nhân trong đơn vị tổ chức thực hiện Quyết định này.

 

          Nơi nhận :                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

 

                                                                                                 

Nguyễn Đình Xuyến    

 

 

 

 

Biểu số 03- ban hành theo TT số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018

      
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ HIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG : 622

    
      

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH

QUÝ I/2022

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 

Trường tiểu học số 1 Mỹ Hiệp công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2022 như sau:

    

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện quí I/2020

Ước thực hiện/Dự toán năm
(tỷ lệ%)

Ước thực hiện quí I năm nay so với cùng kỳ năm trước
(tỷ lệ %)

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

 

I

Số thu phí, lệ phí

 

 

 

 

1

Thu học phí

 

 

 

 

II

Chi từ nguồn thu học phí được để lại

 

 

 

 

1

Chi sự nghiệp

 

 

 

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

b

Kinh phí  nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

2

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

      3.957.737

              892.841

23%

106%

1

Chi quản lý hành chính

                     -  

                          -  

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

 

 

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

      3.957.737

              892.841

23%

106%

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

        3.882.861

                892.841

23%

106%

3.2

Kinh phí  nhiệm vụ không thường xuyên

             74.876

 

 

 

  

Mỹ Hiệp, ngày    tháng   năm 2022

  

Thủ trưởng đơn vị

 
      
      
      
      
  

Nguyễn Đình Xuyến